O sociální službě

1. Druh a forma poskytované sociální služby

Jedná se o ambulantní sociální službu dle par. 46 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.
Nabízené činnosti a úkony sociální služby:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy
zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
pracovně výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Služby jsou individuálně nastaveny potřebám žadatelů, kteří mají možnost je měnit nebo ovlivňovat tak, aby splňovaly jejich osobní cíle. Žadatel má právo požádat poskytovatele o kterýkoliv úkon ze základních nabízených činností podle § 46, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v souladu s provozním řádem. Cena za poskytované služby je stanovena v Sazebníku úhrad (v aktuálním platném znění), který je přílohou Smlouvy (upřesnění).

2. Poslání služby

Posláním služby je poskytnout seniorům a osobám se zdravotním postižením potřebnou pomoc a podporu, směřující k zachování či rozvíjení jejich individuálních schopností, dovedností a zájmů v důstojném prostředí denního stacionáře a podporovat je ve společenském a kulturním životě.

3. Cíle služby

  • podpora prosazování vlastní vůle klienta formou jejich účasti na individuálním plánování služby
  • vytváření pozitivního společenského klimatu pro integraci osob s postižením a jiným znevýhodněním do běžného života a do společnosti
  • podpora rozvoje osobnosti klienta a vytváření podmínek pro aktivní trávení volného času formou nabídky řady aktivizačních činností
  • podpora samostatnosti a soběstačnosti klienta, a to zejména ve zvládání sebeobsluhy, procvičování a rozvíjení dosud získaných vědomostí, dovedností a návyků

4. Cílovou skupinu uživatelů tvoří

  • Senioři: mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let) – horní věková hranice není stanovena
  • OZP od 18 let věku (horní věková hranice není stanovena)
    Služby denního stacionáře budou zaměřeny především na klienty s kognitivními poruchami mozku, se sníženou soběstačností z důvodu neurodegenerativních onemocnění mozku, například s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demence v raném stádiu nemoci.

5. Kapacita služby

Okamžitá kapacita je plánována na 6 klientů denně v I. etapě zahájení poskytování sociální služby s rozvojovým plánem maximálně 9 klientů denně, v závislosti na výši potřebné míry podpory a dostatečném personálním zajištění služby.

6. Územní působnost

Město Liberec a okolí

7. Místo poskytování sociální služby

Služba je poskytována v pronajatých prostorách bytového domu (Venušina 544/6, Liberec 1 – Staré město), k nimž patří dvůr a zahrada s příslušenstvím. Stacionář je pro klienty otevřen v každý pracovní den (tj. pondělí až pátek, vyjma státních svátků). Služba je prioritně poskytována v základní provozní době od 7.30 do 16.30 hod.