O sociální službě

 1. Kdo jsme

V současnosti společnost Buona Strada, s.r.o. poskytuje sociální službu denní stacionář (dle paragrafu 46 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) v rámci které zaměstnává i osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním na různých pracovních pozicích. Zaměstnávání OZP přináší službě i jejím uživatelům značnou přidanou hodnotu, neboť tito zaměstnanci přináší do služby nový specifický přístup, který souvisí s jejich mnohdy nelehkou osobní zkušeností s nepříznivou sociální či zdravotní situací, která se týká jejich zdraví či sociálního vyloučení.

 1. Druh a forma poskytované sociální služby

Jedná se o ambulantní sociální službu dle par. 46 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.
Nabízené činnosti a úkony sociální služby:

 1. a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 2. b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC,
 3. c) poskytnutí stravy
  zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám
  racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 4. d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  pracovně výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
 5. e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 6. f) sociálně terapeutické činnosti
  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností
 7. g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Služby jsou individuálně nastaveny potřebám žadatelů, kteří mají možnost je měnit nebo ovlivňovat tak, aby splňovaly jejich osobní cíle. Žadatel má právo požádat poskytovatele o kterýkoliv úkon ze základních nabízených činností podle § 46, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v souladu s provozním řádem. Cena za poskytované služby je stanovena v Sazebníku úhrad (v aktuálním platném znění), který je přílohou Smlouvy (upřesnění).

 1. Poslání služby

Posláním služby je poskytnout seniorům a osobám se zdravotním postižením potřebnou pomoc a podporu, směřující k zachování či rozvíjení jejich individuálních schopností, dovedností a zájmů v důstojném prostředí denního stacionáře a podporovat je ve společenském a kulturním životě.

 1. Cíle služby
 • podpora prosazování vlastní vůle klienta formou jejich účasti na individuálním plánování služby
 • vytváření pozitivního společenského klimatu pro integraci osob s postižením a jiným znevýhodněním do běžného života a do společnosti
 • podpora rozvoje osobnosti klienta a vytváření podmínek pro aktivní trávení volného času formou nabídky řady aktivizačních činností
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti klienta, a to zejména ve zvládání sebeobsluhy, procvičování a rozvíjení dosud získaných vědomostí, dovedností a návyků
 1. Cílovou skupinu uživatelů v současnosti tvoří
 • Senioři: mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let) – horní věková hranice není stanovena
 • OZP od 18 let věku (horní věková hranice není stanovena)
  Služby denního stacionáře budou zaměřeny především na klienty s kognitivními poruchami mozku, se sníženou soběstačností z důvodu neurodegenerativních onemocnění mozku, například s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demence v raném stádiu nemoci

Od 1.1. 2020 bude cílová skupina ( okruh osob) uživatelů tato: 

5.1. Osoby se zdravotním postižením

5.1.1. Specifikace cílové skupiny osob se zdravotním postižením:
– osoby s poruchou autistického spektra – osoby, u nichž je podezření či je již diagnostikována porucha autistického spektra,
– osoby s nemocí CNS (Roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba a Huntingtonova choroba).
5.2. Senioři
5.2.1. Specifikace cílové skupiny senioři:
– senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
– senioři se zdravotním postižením
– osoby s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí

Upřesnění:
Sociální služba je poskytována seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku, dále seniorům se zdravotním postižením a specifické skupině osob s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí. U osob se zdravotním postižením se jedná o cílovou skupinu osob s nemocí CNS (Roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba a Huntingtonova choroba) a cílovou skupinu osob s poruchou autistického spektra, u nichž je podezření či je již PAS1 diagnostikována. U osob s PAS se jedná se o klienty, kteří nevykazují takovou míru problémového chování, které by svou intenzitou, frekvencí, nebo dobou trvání mohlo ohrozit fyzické bezpečí dané osoby nebo druhých osob, neumožnilo jejich zapojení do běžných aktivit denního stacionáře nebo jinak výrazně narušovalo průběh poskytování sociální služby. Osobám s PAS poskytuje denní stacionář ambulantní sociální službu zejména z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kdy jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Sociální služba podporuje uživatele při řešení jejich nepříznivé sociální situace, minimalizuje jejich sociální vyloučení v důsledku dlouhodobé izolace a podporuje je v důstojném životě a v zajištění co nejvyšší samostatnosti. Přidanou hodnotou denního stacionáře je umožnění pečujícím osobám potřebného odpočinku, v rámci sdílené péče (odborná ambulantní služba a domácí péče). Pro zajištění komplexnosti služeb pro klienty denního stacionáře je nezbytná spolupráce s ostatními poskytovali především terénních služeb sociální péče a sociální prevence, díky které (působením speciálních terapeutických programů canisterapie a zooterapie a výměně odborných zkušeností), dochází ke zvyšování kvality poskytované služby a lepšímu zacílení na potřeby klientů. Prostřednictvím vlastních aktivizačních programů nabízí denní stacionář klientům terapeutické činnosti s prvky aromaterapie, dále pracovní a reminiscenční terapii, muzikoterapii, trénování paměti, aj.

 1. Věková struktura uživatelů od 1. 1. 2020

– mladí dospělí (19-26 let)
-dospělí (27-64 let)
-mladší senioři (65 – 80 let)
-starší senioři (nad 80 let)

 1. Kapacita služby

Okamžitá kapacita je 6 klientů denně. Maximální okamžitá kapacita je stanovena od 1. 1. 2020 na 8 klientů.

 1. Územní působnost

Město Liberec a okolí

Oblast působnosti: obce III. typu

 1. Místo poskytování sociální služby

Služba je poskytována v pronajatých prostorách bytového domu (Venušina 544/6, Liberec 1 – Staré město), k nimž patří dvůr a zahrada s příslušenstvím. Stacionář je pro klienty otevřen v každý pracovní den (tj. pondělí až pátek, vyjma státních svátků). Služba je prioritně poskytována v základní provozní době od 7.30 do 16.30 hod.

Lokalita zařízení ambulantní formy služby: obce I. typu – Liberec